X ו-Y: יכולות חדשות
 

מאז הדור השלישי, בכל דור חדש מוצגות יכולות חדשות. גם בפוקימון X ובפוקימון Y מופיעות יכולות חדשות, והרשימה שלהן מופיעה בעמוד זה.

Sweet Veil

אפקט  מונעת מהפוקימונים השותפים של הפוקימון בעל היכולת הזו להירדם.
פוקימונים עם היכולת  

Fairy Aura

אפקט  מגדילה את הכוח של מתקפות מסוג פיה.
פוקימונים עם היכולת

Dark Aura

אפקט  מגדילה את הכוח של מתקפות מסוג אופל.
פוקימונים עם היכולת

Cheek Pouch

אפקט  מעניקה נקודות פגיעה כאשר הפוקימון בעל היכולת הזו אוכל גרגר.
פוקימונים עם היכולת  

Parental Bond

אפקט  מאפשרת לפוקימון בעל היכולת הזו לתקוף פעמיים באותו התור.
פוקימונים עם היכולת

Mega Launcher

אפקט  מגדילה את הכוח של מתקפות פעימה כמו Water Pulse ו-Dark Pulse.
פוקימונים עם היכולת  

Refrigerate

אפקט  הופכת את כל המתקפות מסוג נורמל בהן משתמש הפוקימון בעל היכולת הזו למתקפות מסוג קרח.
פוקימונים עם היכולת  

Strong Jaw

אפקט  מגדילה את הכוח של מתקפות נשיכה כמו Crunch.
פוקימונים עם היכולת  

Fur Coat

אפקט  חוצה את הנזק הנגרם ממתקפות היוצרות מגע.
פוקימונים עם היכולת

Tough Claws

אפקט  מגדילה את הכוח של מתקפות היוצרות מגע.
פוקימונים עם היכולת   

Aerilate

אפקט  הופכת את כל המתקפות מסוג נורמל בהן משתמש הפוקימון בעל היכולת הזו למתקפות מסוג מעופף.
פוקימונים עם היכולת

Competitive

אפקט  הופכת את כל המתקפות מסוג נורמל בהן משתמש הפוקימון בעל היכולת הזו למתקפות מסוג פיה.
פוקימונים עם היכולת
פוקימונים עם היכולת (חבויה)

Pixilate

אפקט  מגדילה את ההתקפה המיוחדת כאשר אחד מהסטאטים האחרים קטן.
פוקימונים עם היכולת    
פוקימונים עם היכולת (חבויה)

Pixilate

אפקט  משנה את סוג הפוקימון לסוג המתקפה בה השתמש בתור האחרון.
פוקימונים עם היכולת (חבויה)  

Flower Veil

אפקט  מונעת הורדת סטאטים של פוקימונים שותפים מסוג עשב.
פוקימונים עם היכולת  

Symbiosis

אפקט  הפוקימון בעל היכולת הזו יכול להעביר חפץ לפוקימון שותף.
פוקימונים עם היכולת (חבויה)  

Magician

אפקט  כאשר הפוקימון בעל היכולת הזו תוקף פוקימון, הוא לוקח את החפץ המוחזק שלו.
פוקימונים עם היכולת (חבויה)  

Grass Pelt

אפקט  כאשר הפוקימון בעל היכולת הזו נלחם באזור שבו השטח הוא עשב, סטאט ההגנה שלו גדל.
פוקימונים עם היכולת (חבויה)  

Gooey

אפקט  כאשר נוצר מגע בין הפוקימון בעל היכולת הזו לפוקימון אחר, המהירות של התוקף מונמכת.
פוקימונים עם היכולת (חבויה)  

Gale Wings

אפקט  נותנת עדיפות למתקפות מסוג מעופף.
פוקימונים עם היכולת (חבויה)  

Bulletproof

אפקט  מגנה על הפוקימון בעל היכולת הזו ממתקפות ירייה ופיצוץ.
פוקימונים עם היכולת (חבויה)  

Aroma Veil

אפקט  מגנה על פוקימונים שותפים מפני השפעות של מתקפות יריב המשפיעות על מצבו הנפשי.
פוקימונים עם היכולת  

Stance Change

אפקט  הפוקימון בעל היכולת הזו משנה את צורתו בהתאם לסגנון הלחימה שלו.
פוקימונים עם היכולת

Aura Break

אפקט  ההשפעות של יכולות Aura מתהפכות.
פוקימונים עם היכולת